പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ – പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സര ഇനങ്ങൾ support@chinfo.org എന്ന ഈമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് മാത്രം അയക്കുക. മറ്റെതെങ്കിലും ഈമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന മത്സര ഇനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മത്സരാർത്ഥികൾ അയച്ചുതരേണ്ട മത്സര ഇനം (FULL NAME…

Read more