പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ – പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സര ഇനങ്ങൾ support@chinfo.org എന്ന ഈമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് മാത്രം അയക്കുക. മറ്റെതെങ്കിലും ഈമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന മത്സര ഇനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മത്സരാർത്ഥികൾ അയച്ചുതരേണ്ട മത്സര ഇനം (FULL NAME…

Read more

Thrikkarthika

The Karthika Vilakku festival is commonly known as Thrikkarthika in Kerala. Like Deepavali, this festival too has close association with lights. According to the Tamil Hindu calendar, Thikkarthika is observed…

Read more

Mahalakshmi Puja

Deepavali - Mahalakshmi Puja Deepavali is the festival of light, love and harmony. It is celebrated not just for one day, but is a set of festivals that lasts for five…

Read more

Navaratri-Celebration

Dussehra Day Vijayadashami, also known as Dussehra is celebrated throughout India on the last day of the Navaratri. Mythology says that it is the day on which Devi killed the…

Read more

Sopana Sangeetham

Sri. Vinod Kavalam (Vocal) and Sri. Balussery Krishnadas (Edakka) performed Sopana Sangeetham at Chinmaya Swayambhu Ayyappa Temple. Sopana Sangeetham by Sri. Vinod Kavalam (Vocal) and Sri. Balussery Krishnadas was performed…

Read more

Upanayanam (the sacred thread ceremony)

Chinmaya International Foundation (CIF) performed Upanayanam or the sacred thread ceremony of its 12 Brahmachari’s (Vatus) and 3 Brahmacharinis of Sandeepany of Coimbatore. Swami Paramatmananda Sarasvatiji of Chinmaya Mission, Nellor(AP)…

Read more